دسته
لينك هاي دسترسي سريع
مطالب من در ثبت مطالب روزانه
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1052428
تعداد نوشته ها : 1368
تعداد نظرات : 348
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
معرفی و اموزش چند تابع API

1.Mouse_event

این تابع واسه شبیه سازی کردن فشرده (یا رها) شدن دکمه های موس هستش:

Private Declare Sub mouse_event Lib "user32" Alias "mouse_event" (ByVal dwFlags As Long, ByVal dx As Long, ByVal dy As Long, ByVal cButtons As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)

آرگومان اول دکمه ای هستش که میخواهیم شبیه سازیش کنیم و این مقدار هارو میشه بهش داد:

Private Const MOUSEEVENTF_LEFTDOWN = &H2 دکمه سمت چپ فشرده میشه
Private Const MOUSEEVENTF_LEFTUP = &H4 دکمه سمت چپ رها میشه
Private Const MOUSEEVENTF_MIDDLEDOWN = &H20 دکمه وسطی فشرده میشه
Private Const MOUSEEVENTF_MIDDLEUP = &H40 دکمه وسطی رها میشه
Private Const MOUSEEVENTF_RIGHTUP = &H10 دکمه سمت راست فشرده میشه
Private Const MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN = &H8 دکمه سمت راست رها میشه

بقیه آرگومان ها رو ۰ قرار بدین

حالا عمل فشرده (یا رها) شدن دکمه های موس در جایی که موس قرار داره شبی سازی میشه:

Private Const MOUSEEVENTF_LEFTDOWN = &H2 ' left button down
Private Const MOUSEEVENTF_LEFTUP = &H4 ' left button up
Private Declare Sub mouse_event Lib "user32" (ByVal dwFlags As Long, ByVal dx As Long, ByVal dy As Long, ByVal cButtons As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)
Private Sub Command1_Click()
mouse_event MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, 0, 0, 0, 0
mouse_event MOUSEEVENTF_LEFTUP, 0, 0, 0, 0
End Sub

kb_event.۲

این تابع واسه شبیه سازی فشرده شدن یا رها کردن دکمه های کیبرد هستش:

Private Declare Sub keybd_event Lib "user32" Alias "keybd_event" (ByVal bVk As Byte, ByVal bScan As Byte, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)

آرگومان اول کلید مورد نظر هستش که توی ویبی میشه از vbkeyA , vbkeyB , ... استفاده کرد.یا میشه از ثابت هایی که توی ای پی آی ویور هست VK_A ... , VK_B , ... استفاده کرد.

آرگومان دوم رو 0 بزارین.سومی آگه 0 باشه عمل فشرده شدن و اگه 2 باشه عمل رها شدن کلید بازسازی میشه.چهارمی رو هم 0 قرار بدین:

Private Declare Sub keybd_event Lib "user32" (ByVal bVk As Byte, ByVal bScan As Byte, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)

Private Sub Form_Click()
keybd_event vbKeyA, 0, 0, 0
End Sub
Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
MsgBox KeyCode
End Sub

پنج شنبه بیست و ششم 10 1387
X